Naujienos

Skelbiame negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 7-7, Plungės m., viešą nuomos konkursą

2022 06 10

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS – ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VYTAUTO G. 7-7, PLUNGĖS M., VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybės įmonė „Plungės būstas“ (I. Končiaus g. 3, Plungės m., juridinio asmens kodas 271042320) (toliau - Nuomotojas) numato išnuomoti viešo konkurso būdu negyvenamąją patalpą – Administracines patalpas (registro įrašo Nr. 44/2215070, unikalus Nr. 4400-4946-3185:3207, paskirtis – administracinei veiklai vykdyti, kuriame yra patalpos, pažymėtas 2B2p, fizinio nusidėvėjimo procentas 66 %, statybos metai 1935, bendras patalpų plotas – 113,48 kv. m), esančių Vytauto g. 7-7, Plungės m. (toliau vadinama – Patalpa).

2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-166 „Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąją patalpą“ ir SĮ „Plungės būstas“ direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VI-100 „Dėl komisijos sudarymo viešo nuomos konkurso organizavimui“.

  3. Konkursas vykdomas vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2015 m. vasario 18 d.  įsakymu D-115 „Dėl Savivaldybės viešojo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Taisyklėmis. 

4. Nuomojamos patalpos skirtos vykdyti administracinę veiklą.

5. Nuomojamos Patalpos apžiūra vyks 2022 m. birželio 16 d. 9-11 val., apžiūros vieta – Vytauto g. 7-7, Plungės m. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina prieš 1 dieną iš anksto informuoti telefonu (kontaktinis asmuo vyr. specialistė Eimantė Vaičiūtė,  tel. +370 603 60626).

6. Patalpa išnuomojama nuo patalpų nuomos sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. spalio 1 d. Nuomininkui bei Nuomotojui suteikiama galimybė įspėjus kitą šalį raštu prieš 2 (du) mėnesius nutraukti pasirašytą patalpų nuomos sutartį.

7. Pradinis nuompinigių dydis – 3,65 Eur (trys eurai ir 65 ct)  be PVM už 1 kv. m per mėnesį.

8. Vadovaujantis Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarkos aprašo 63 punktu, Savivaldybės turto nuomininkui, kuris turtą nuomoja ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus, nuompinigių dydis Savivaldybės turto valdytojo vienašaliu pareiškimu gali būti didinamas iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d. tais atvejais, jeigu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas vartotojų kainų indekso pokytis praėjusių metų gruodžio mėnesį, palyginti su užpraėjusių metų gruodžio mėnesiu, yra 5 % ir didesnis.

9. Konkurso dalyvis privalo sumokėti į SĮ „Plungės būstas“ (įmonės kodas 271042320) sąskaitą Nr. LT06 7182 0000 0014 2570, AB Šiaulių bankas, pradinį įnašą, lygų 2 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (3,65 Eur x išnuomojamos patalpos plotas 113,48 kv. m x 2 (mėn.) = 828,40 Eur (Pradinis įnašas).

10. Konkurso laimėtojas sudaro sutartį su SĮ „Plungės būstas“ bei sutartis su paslaugų teikėjais (į pradinę 1 kv. m nuomos kainą neįskaičiuota).

11. Visa informacija apie Patalpos viešo nuomos konkurso bei nuomos sutarties sąlygas teikiama adresu: I. Končiaus g. 3, Plungė. Kontaktinis asmuo vyr. specialistė Eimantė Vaičiūtė,  tel. +370 603 60626, el. p.: eimante@pbustas.lt

 

 

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

12. Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2022 m. birželio 13 d. iki birželio 22 d.  nuo 8:00 val. iki 11:30 val. adresu: I. Končiaus g. 3, Plungė, 2 aukštas. Pavėluotai gautas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

13. Paraiška pateikiama lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso pavadinimas (PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS – ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VYTAUTO G. 7-7, PLUNGĖS M., VIEŠO NUOMOS KONKURSAS“),  turto buvimo vieta (Vytauto g. 7-7, Plungės m.) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

14. Paraiškoje nurodomas konkurso dalyvio – juridinio asmens - pavadinimas, patvirtintos steigimo dokumentų  – Juridinių asmenų registro išrašo, įstatų/nuostatų – kopijos, kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas; finansų įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą; siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kvadratinį metrą; pateikiamas įsipareigojimas pasirašyti Savivaldybės turto nuomos sutartį.

 

           III. VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS IR VERTINIMAS

 

15.  Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos knygoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, - pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

16. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

17. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis atplėšiami 2022 m. birželio 23 d. 13 val. I. Končiaus g. 3, Plungės m., 2 aukštas.

18. Konkurso komisija atlieka gautų pasiūlymų vertinimą ir tikrina, ar konkurso dalyvis atitinka konkurso sąlygų II skyriaus reikalavimus.

19. Komisija, įvertinusi pasiūlymus, pirmuoju įrašo konkurso dalyvį, pasiūliusį didžiausią nuompinigių dydį.

20. Konkursą laimi dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių dydį.

21. Konkurso rezultatai įforminami protokolu. Kiekvienas konkurso dalyvis nuo protokolo pasirašymo dienos turi teisę susipažinti su protokolu.

 

IV. NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS

 

22. Konkurso dalyviai apie jo rezultatus bus informuoti raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

23.  Nuomotojas ir konkurso laimėtojas ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį. 

24. Jei konkurso laimėtojas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

25. Konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.